DGA Titanic Putt.And Approach Disc Specs & Info

DGA Titanic Putt& approach disc’S唯一的使命是沉入你的推杆。这种略带不可夸张的PU​​TT和接近光盘将直接且稳定地举起长长的哈特特投掷。泰坦尼克号也在接近时突出弹性镜头,并将持有稳定的篮筐。

DGA Titanic Putt.&接近飞行图表和规格

PUTT.&接近比较图表

光盘菜单